Resultats estadístics

Hem obtingut 101 respostes al nostre qüestionari.

Estadística TOTAL d’encerts: 

La mitjana de les persones enquestades van encertar 2,03 preguntes. La moda ha sigut 1, ja que un 34,7% dels participants han encertat 1 de les 6 preguntes. El 8,9% no ha encertat cap pregunta i el 4% ha fet 6 de 6 preguntes correctes.

 

Estadística 0-25:

La mitjana dels joves entre 0 i 25 anys ha sigut de 2,16 encerts. El 31,3% han fet bé 1 pregunta, això vol dir que la moda és 1. El 10,9% de les persones entre 0 i 25 anys que ha respost la nostra enquesta no ha encertat cap, però, 6,3% ha encertat les 6, això vol dir que totes les persones que ha fet el formulari i totes les preguntes correctament ha estat les persones entre 0 i 25 anys.

 

Estadística 26-50:

La mitjana entre les persones enquestades de 26 a 50 anys és 2,067. Quasi la meitat dels enquestats d’aquesta edat han encertat 1 pregunta bé. Un 6,7% no han encertat cap i ningú ha respost correctament totes les preguntes.

Estadística més de 50:

La mitjana ha sigut d’1,789 encerts per persona. La moda és 1 i 2, ja que ha sigut el 36,8% que han fet bé una de les preguntes i el 36,8% que han fet bé 2. El 5,3% no han fet bé cap, ningú ha fet respost bé 6 ni 5 preguntes.

Estadística Dones: 

La mitjana ha sigut de 2,029 encerts per persona. La moda és 1, ja que el 32,9% han encertat una de les preguntes i el 28,9% han encertat 2. El 9,2% no han fet bé cap. Han respós bé 5 preguntes un 7,9%, i 6 un 4%.

Estadística d’Homes:

La mitjana ha sigut de 2 encerts per persona. La moda és 1, ja que el 42,1% han fet bé una de les preguntes i el 31,6% n’han fet bé 2. El 0% no han fet bé cap, ningú ha respost correctament 4 ni 5 preguntes.

En conclusió, amb totes aquestes dades del nostre formulari podem concloure que són les dones entre  0-25 anys les que tenen major coneixement del medi submarí i els que menys, els homes de més de 50 anys.

ESPEREM QUE TOTHOM ES CONCIENCIÏ DE LA IMPORTÀNCIA, DE LA CONSERVACIÓ DEL NOSTRE MEDI NATURAL.

Contabilidad, Estadísticas, Excel, Las Finanzas